Polis – International Network for Environmental Education

Home » πρόγραμμα ETRES

πρόγραμμα ETRES

Το δίκτυο ΠΟΛΙΣ συμμετείχε στο έργο ‘ETRES’ ETRES logo-1
που υλοποιήθηκε με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  ERASMUS logo

Το έργο ‘ETRES’ ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2016 και είχε διάρκεια 3 χρόνων. Συμμετείχαν  φορείς από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα, υπό το συντονισμό του γαλλικού οργανισμού Institut national d’études supérieures agronomiques de Montpellier – Montpellier SupAgro.  Στόχος του έργου ήταν το να διερευνήσει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και επαγγελματιών που ασκούν έργο εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία και να συνεισφέρει στην επαγγελματική αναγνώριση του έργου τους.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, δημιουργήθηκε *εκπαιδευτικό υλικό*, σε τέσσερις γλώσσες (Γαλλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά), το οποίο περιλαμβάνει κείμενα ανάλυσης βασικών εννοιών (βιωσιμότητα, οικολογική μετάβαση, συμμετοχική δημοκρατία…) και παρουσίασης παιδαγωγικών μεθόδων (θεωρητικές προσεγγίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία…) και εργαλείων (συστημική ανάλυση…), άρθρα κριτικής ανάλυσης, εννοιολογικούς χάρτες, ενώ συνοδεύεται από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό.

Το υλικό αυτό είναι τώρα διαθέσιμο στον ιστότοπο του προγράμματος ‘ETRES’ (https://etreserasmus.eu/), προς ελεύθερη χρήση από εκπαιδευτικούς και επιμορφωτές ή ακόμη και από οποιονδήποτε θέλει να ενημερωθεί και να επεκτείνει τις γνώσεις του στο χώρο αυτό αυτόνομα.

Το έργο ETRES έχει πλέον ολοκληρωθεί και ελπίζουμε ότι το παιδαγωγικό υλικό που έχουμε δημιουργήσει θα διαδοθεί ευρέως και θα είναι χρήσιμο στους φορείς που εμπλέκονται στο χώρο της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία.

Κάθε εταίρος του έργου συνεχίζει, και μετά το πέρας του έργου, να αποτελεί έναν ανταποκριτή της δυναμικής του ETRES στη χώρα του. Εάν επιθυμείτε να μοιραστείτε μαζί μας τις παρατηρήσεις σας σχετικά με τη χρήση των διαδικτυακών πόρων του ETRES και να ενημερωθείτε για τη συνέχεια του έργου, επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση: contact@etreserasmus.eu.

 

Περιγραφή και στόχοι του έργου ‘ETRES”
[European Educational & Training Resources for Environment & Sustainability]

Ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο για την επιμόρφωση των φορέων της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, με στόχο τη στήριξη των δράσεων της κοινωνίας πολιτών προς την οικολογική μετάβαση και την αειφορία.

Η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μέσα από διαδικασίες όπως η δημόσια διαβούλευση, οι λαϊκές συνελεύσεις, κ.ά., αναγνωρίζεται σήμερα ως κεφαλαιώδους σημασίας με στόχο να ενισχυθεί η πορεία προς την αειφόρο ανάπτυξη και την οικολογική μετάβαση. Είναι προφανές ότι για τη μετάβαση σε μια κοινωνία αειφορίας απαιτούνται αλλαγές, σε επίπεδο ατομικό και συλλογικό, στις συμπεριφορές μας, στις στάσεις μας, αλλά και στον τρόπο που βλέπουμε τις σχέσεις του ανθρώπου με τη βιόσφαιρα. Για το λόγο αυτό, η μετάβαση σε μια κοινωνία αειφορίας μας αφορά όλους, όχι μόνο τη δημόσια διοίκηση, την εκάστοτε κυβέρνηση και τους πολιτικούς, αλλά και τις επιχειρήσεις, τις κάθε είδους οργανώσεις πολιτών, το κάθε νοικοκυριό, τον απλό πολίτη.

Οι προκλήσεις είναι τέτοιες που η συμμετοχή των πολιτών (σε όλες τις διαστάσεις της: υποχρέωση πληροφόρησης του πολίτη, πρόσκληση για διαβούλευση και δημόσιο διάλογο) είναι σήμερα παρούσα ως απαίτηση στις περισσότερες εθνικές και διεθνείς δημόσιες πολιτικές, καθώς και στην εθνική και διεθνή νομοθεσία για το περιβάλλον και την ανάπτυξη.

Με ποιο τρόπο όμως μπορούν οι πολίτες να προετοιμαστούν ώστε να συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά στις διαδικασίες αυτές; Με ποιες προϋποθέσεις η απαίτηση για συμμετοχή του πολίτη δεν θα μείνει γράμμα κενό; Ποιος θα ενημερώσει τους πολίτες (κατοίκους, νοικοκυριά, νέους…), θα τους ενθαρρύνει και θα τους συνοδέψει στην προσπάθεια να διεκδικήσουν το δικαίωμα τους στη συμμετοχή;

Οι εκπαιδευτικοί και οι επαγγελματίες που ασκούν έργο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) καλούνται σήμερα, με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό, να καλύψουν το ρόλο αυτό, ένα ρόλο ‘συνοδού – εμψυχωτή’ για τη συμμετοχή και τις δράσεις των πολιτών προς την οικολογική μετάβαση και την αειφορική διαχείριση σε τοπικό επίπεδο. Αυτή η νέα αποστολή ξεπερνά σε εύρος την παραδοσιακή δράση τους που αφορούσε στην απλή ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα, στην απόκτηση γνώσεων και στην αλλαγή συμπεριφορών σε ατομικό επίπεδο.

Ρόλο εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών: όχι μόνο οι δάσκαλοι και καθηγητές στα σχολεία και στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αλλά και τα μέλη και στελέχη των περιβαλλοντικών οργανώσεων που οργανώνουν δράσεις για τους νέους και το πλατύ κοινό, οι εργαζόμενοι στους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, οι υπάλληλοι φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης που ενημερώνουν για θέματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης και οργανώνουν τις διαδικασίες διαβούλευσης, επαγγελματίες στο χώρο του τουρισμού, κ.ά.

Οι επαγγελματίες εκπαιδευτικοί του χώρου αυτού καλούνται λοιπόν σήμερα να ενθαρρύνουν και να ενδυναμώσουν τους πολίτες, να διευκολύνουν και να ενισχύσουν την προσπάθεια τους για ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, να διευκολύνουν και να ενισχύσουν τις δράσεις για τον οικολογικό μετασχηματισμό και την αειφορία που οργανώνουν οι τοπικοί φορείς: αιρετοί, στελέχη της αυτοδιοίκησης, νέοι, κάτοικοι, επαγγελματίες, εθελοντές, σπουδαστές, σχολεία, συνταξιούχοι… Για να ανταποκριθούν σε αυτή τη νέα αποστολή, οι επαγγελματίες της ΕΠΑΑ πρέπει να διαθέτουν τα εννοιολογικά εργαλεία και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ασκήσουν αποτελεσματικά το ρόλο τους ως ‘συνοδοί’ των δράσεων της κοινωνίας πολιτών και θα πρέπει οι ίδιοι να επιμορφώνονται σε συνεχή βάση.

Το έργο ‘ETRES’, που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώνει δομές κατάρτισης και επαγγελματιών της ΕΠΑΑ από τέσσερεις ευρωπαϊκές χώρες σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ανταλλαγής εμπειριών γύρω από την εξέλιξη του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού στο χώρο αυτό. Στοχεύει στο να ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς στο νέο ρόλο που καλούνται να εκπληρώσουν σήμερα και, μέσα από αυτό, στο να αναπτύξει εργαλεία για το συλλογικό προβληματισμό για τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας πορείας προς την αειφορία, για την ενθάρρυνση της συμμετοχικής δημοκρατίας, για να εμπνεύσει και να ενδυναμώσει πολίτες και φορείς ώστε να εμπλακούν ουσιαστικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για το σκοπό αυτό, οι εταίροι αναπτύσσουν θεματικές ενότητες και εκπαιδευτικούς πόρους για την εξ αποστάσεως κατάρτιση, που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια σε τοπικό επίπεδο, σε διάφορα πλαίσια αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης στις τέσσερεις χώρες.

Το έργο ‘ETRES’ ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2016 και είχε διάρκεια 3 χρόνων.

Συμμετείχαν οι φορείς: Institut national d’études supérieures agronomiques de Montpellier – Montpellier SupAgro (Γαλλία – συντονιστής του έργου), Πόλις – Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ελλάδα), Alchimia Società Cooperative Sociale (Ιταλία), Parco Nord Milano (Ιταλία), Graine Languedoc-Rousillon (Γαλλία), Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement (Ifrée) (Γαλλία), Alejandro Gallego Barrera SLU (Ισπανία).

%d bloggers like this: